Privacybeleid

Privacybeleid van www.americantruck.be

Deze website verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Eigenaar en gegevensbeheerder

American Truck nv – Wespelaarsebaan 144, 3190 Boortmeerbeek

Soorten verzamelde gegevens

Onder de soorten persoonlijke gegevens die deze website zelf of via derden verzamelt, zijn: voornaam, achternaam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, postcode  en gemeente. Volledige details over elk type verzamelde Persoonsgegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de Gegevensverzameling worden weergegeven. Persoonlijke gegevens kunnen vrij worden verstrekt door de gebruiker of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website. Tenzij anders aangegeven, zijn alle door deze website gevraagde gegevens verplicht en het niet verstrekken van deze gegevens kan het voor deze website onmogelijk maken om zijn diensten te verlenen. In gevallen waarin deze website specifiek vermeldt dat sommige gegevens niet verplicht zijn, staat het gebruikers vrij om deze gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de dienst. Gebruikers die niet zeker weten welke persoonlijke gegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de eigenaar. Elk gebruik van cookies – of andere trackingtools – door deze website of door de eigenaren van services van derden die door deze website worden gebruikt, dient om de door de gebruiker vereiste service te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens van derden die via deze website zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat ze de toestemming van de derde hebben om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens

Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar, kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Website (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals derde- partij technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus), indien nodig door de Eigenaar aangewezen als gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Wettelijke basis van verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: onder sommige wetgevingen is het de Eigenaar mogelijk toegestaan om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder afhankelijk te zijn van toestemming of enige andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; verstrekking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en / of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen; de verwerking heeft betrekking op een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het officiële gezag van de Eigenaar; verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar of door een derde worden nagestreefd.

In elk geval helpt de Eigenaar u graag om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste om een contract aan te gaan.

Plaats

De gegevens worden verwerkt in de operationele kantoren van de eigenaar en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de gebruiker, kunnen bij gegevensoverdracht de gegevens van de gebruiker worden overgedragen naar een ander land dan het eigen land. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers de sectie met details over de verwerking van persoonlijke gegevens bekijken.

Gebruikers hebben ook het recht om meer te weten te komen over de rechtsgrondslag van gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de genomen veiligheidsmaatregelen door de eigenaar om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te controleren of navraag te doen bij de eigenaar met behulp van de informatie in de contactsectie.

Retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de eigenaar en de gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.

Persoonsgegevens die worden verzameld voor de legitieme belangen van de Eigenaar, worden bewaard zolang als nodig is om dergelijke doeleinden te bereiken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de legitieme belangen van de Eigenaar vinden in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht worden om Persoonsgegevens gedurende een langere periode te bewaren wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

De doeleinden van verwerking

De gegevens over de gebruiker worden verzameld om de eigenaar in staat te stellen zijn diensten te leveren, en voor de volgende doeleinden: contact opnemen met de gebruiker.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over dergelijke verwerkingsdoeleinden en over de specifieke persoonlijke gegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten: Contact opnemen met de gebruiker

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun gegevens die door de eigenaar zijn verwerkt.

Gebruikers hebben met name het recht om het volgende te doen:

Trek hun toestemming op elk moment in. Gebruikers hebben het recht om toestemming in te trekken wanneer ze eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens.

Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere wettelijke basis dan toestemming. Verdere details worden gegeven in de speciale sectie hieronder.

Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te vernemen of de gegevens worden verwerkt door de eigenaar, om informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie te krijgen van de gegevens die worden verwerkt.

Controleer en zoek rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen deze te updaten of te corrigeren.
Beperk de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan het opslaan ervan.

Laat hun persoonlijke gegevens verwijderen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwijdering van hun gegevens van de eigenaar te verkrijgen.

Ontvang hun gegevens en laat deze overzetten naar een andere controller. Gebruikers hebben het recht om hun gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, deze zonder enige belemmering naar een andere controller te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de gebruiker, op een contract waarvan de gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een ​​claim in te dienen bij hun bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een algemeen belang, in de uitoefening van een officieel gezag dat berust bij de Eigenaar of voor de doeleinden van de legitieme belangen die de Eigenaar nastreeft, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een grond te geven die verband houdt met hun specifieke situatie aan motiveer het bezwaar.

Gebruikers moeten weten dat als hun Persoonsgegevens echter worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, ze op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Eventuele verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand door de Eigenaar worden behandeld.

Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid, kan deze website de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor bedrijfs- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze website en services van derden bestanden verzamelen die interactie met deze website registreren (systeemlogboeken) en andere persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) voor dit doel gebruiken.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens kan op elk moment bij de eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe “Niet volgen” -verzoeken worden afgehandeld

Deze website ondersteunt geen “Do Not Track” -verzoeken.

Lees hun privacybeleid om te bepalen of de services van derden die het gebruikt, voldoen aan de verzoeken om niet te volgen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door de Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en mogelijk binnen deze Website en / of – voor zover technisch en juridisch haalbaar – een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens beschikbaar voor de eigenaar. Het wordt sterk aangeraden om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan vermeld.

Als de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van toestemming van de gebruiker, zal de eigenaar, indien nodig, nieuwe toestemming van de gebruiker verzamelen.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie – inclusief een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze website (of diensten van derden die op deze website worden gebruikt), die de volgende informatie in dit privacybeleid kan bevatten, kan deze website de gebruiker aanvullende en vervolgginformatie bieden: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de gebruikers worden gebruikt die deze website gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het ontvangen bestand als antwoord, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvolle uitkomst, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijv. de tijd die op elke pagina op de website wordt doorgebracht) en de details over het pad dat binnen de website wordt gevolgd met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina’s en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en / of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze website gebruikt en die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

Gegevensverwerker (of gegevensbeheerder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die Persoonsgegevens namens de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt, inclusief de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De gegevensbeheerder is, tenzij anders vermeld, de eigenaar van deze website.

Deze website

De manier waarop de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Onderhoud

De service die door deze website wordt aangeboden zoals beschreven in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site / website.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten naar de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Legale informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze website, tenzij anders vermeld in dit document.

Laatste update: 1 juni 2018